Energianvändning och dess påverkan på naturen

All energianvändning påverkar på något sätt vår natur och omgivning. En del är dock värre än andra. Därför kan det vara bra att läsa om dessa för att bli medveten om hur du kan hjälpa till att minska på klimatproblemen. Genom att vara påläst kan du göra medvetna val när det kommer till energi, men också mycket annat. I denna artikel kommer vi att gå igenom olika typer av energikällor och hur de påverkar miljön.

I Sverige är vi faktiskt väldigt medvetna om hur de olika energikällorna påverkar oss och vår omgivning, och idag finns många uppsatta planer för hur vi ska kunna minska miljöpåverkan. Det är framför allt Naturvårdsverket som aktivt arbetar med att sätta upp mål och se till att dessa uppnås. Tack vare detta aktiva och medvetna arbete kommer vi förhoppningsvis att kunna se positiva resultat inom en snart framtid.

Miljöpåverkan från fossila bränslen

Du har säkert hört att fossila bränslen är en riktig miljöbov. Processen då man förbränner kol, olja, naturgas och torv, vilka räknas till fossila bränslen, är tyvärr den största källan i Sverige till de utsläpp som görs av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid. Dessa ämnen är oerhört miljöfarliga och har en stor påverkan på vår miljö. De orsakar bland annat försurning av våra skogar och vatten, men är också direkt hälsofarliga för oss människor.

Trots att fossila bränslen har stor påverkan på miljön används de i flera länder runt om i världen. Detta har lett till flera forskningar och nu har forskare vid Ohio State University lyckats ta fram en process som gör att man kan förbränna både olja och kol utan att göra utsläpp av koldioxid. Denna metod ska man även kunna använda vid skapandet av användbara produkter av biomassa och kol.

Miljöpåverkan från kärnkraftverk

När det kommer till kärnkraftverk är det framför allt strålningsrisken som är den stora boven. Men även utvinning av uran från marken samt slutförvarandet av redan använt kärnbränsle och övrigt kärnavfall i berggrunden påverkar vår miljö på ett negativt sätt. I Sverige är det Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som har ansvar över planeringen av slutförvaringen. Det är bestämt att avfallet alltid ska placeras omkring 500 meter ner i den svenska berggrunden.

Du känner säkert även till att kärnkraftverk släpper ut radioaktiva ämnen. Vanligtvis är det små mängder som släpps ut i luften, men exempelvis vid olyckan i Tjernobyl spreds större mängder av radioaktiva partiklar som orsakade oerhört stor skada på såväl människor som natur. En del kärnkraftverk spiller dessutom värme i havet och vattendrag, och framför allt havsmiljön kan påverkas då kylvatten som används i verken höjer temperaturen i havet.

Miljöpåverkan från förnybar energi

Till förnybar energi hör bland annat vindkraft, vattenkraft, biobränsle och solenergi. Trots att dessa på många sätt ses som miljövänliga alternativ i jämförelse med andra energislag så har faktiskt även de en viss påverkan på vår miljö. Vindkraftverken kan ha en påverkan när de ska byggas och placeras ut. Det är viktigt att ta hänsyn till områden där det bor hotade arter samt där det finns höga naturvärden.

Vattenkraftverken kan påverka livsmiljön för både djur och växter till det sämre. De kan även försämra deras spridningsvägar. När det kommer till biobränsle är det viktigt att man i utvinningsprocessen tänker på att bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Solceller släpper inte ut några miljögifter och är dessutom enkla att placera ut på byggnader, men däremot påverkas miljön vid framställandet av produkterna och likaså när de ska förstöras när de inte längre går att använda.

Energianvändningen i Sverige

Då Sverige har en hel del industrier är energianvändningen i landet relativt hög. Bland annat står skogs- och pappersindustrin för en stor del av energianvändningen i landet, men även privat energianvändning ligger högt. En av anledningarna till detta är att vi har ett kallt klimat i Sverige. Det positiva är att vi blivit mer medvetna om vår elkonsumtion och trenden är numera något minskande i jämförelse med tidigare år.

Sammanfattning

Det finns energislag som har stor påverkan på vår natur och det finns de som har en väldigt liten miljöpåverkan. Men alla påverkar de oss människor och vår omgivningen på något sätt. I Sverige, och många andra länder, jobbar vi hårt med att skapa miljövänligare alternativ för framtiden och under de senaste åren har faktiskt energianvändningen i Sverige minskat sakta men säkert. Genom att välja miljövänliga alternativ kan du hjälpa till att minska energianvändningen.