De mest använda naturtillgångarna

Naturtillgångar, som också kan kallas naturresurser, är avgörande för vårt samhälle som det ser ut och är uppbyggt idag. Utan dessa hade vi kanske fortfarande levt under mycket enkla förhållanden. Naturen har gett oss möjligheten att tillverka energi för att driva till exempel effektiva jordbruk, industrier och drivmedel för transporter – vi tar bara råvarorna från naturen och sätter igång. Genom årtusenden har vi lärt oss hur man bäst smälter metaller, bränner trä och bygger maskiner.

Man indelar naturtillgångar i två grupper: förnybara och icke förnybara. Vad som menas med det är att förnybara är sådana som (förhoppningsvis) alltid kommer igen trots att vi förbrukar dem, till exempel sol, vatten och timmer. Icke förnybara är sådana som tar slut och är svåra att få tillbaka, såsom kol, olja och uran. Dessa tar väldigt lång tid på sig att bildas – i vissa fall bortåt miljoner år för naturen att ta fram.

De mest använda naturtillgångarna

Vatten ligger på första plats när det gäller vilken naturtillgång som används mest i världen. Vatten är A och O för vår överlevnad, och utan vatten tar livet slut ganska omgående. Vind är även det en högt prioriterad naturtillgång. Därefter på listan kommer olja och kol. Båda dessa tar snart slut och vi måste hitta alternativ som kan användas i stället och det pågår ständig utveckling hur förnybara resurser kan användas.

Naturgas ligger också på topplistan. Naturgas är ett betydligt renare och bättre alternativ till olja. Men även här är det dystra siffror och man räknar med att om sextio år ungefär tar den slut. En annan toppkandidat är fosfor, för utan fosfor kan våra grödor inte klara sig. Fosfor används alltså som gödningsmedel, men problemet är att det inte finns så stora tillgångar, bara ett fåtal platser i världen kan stoltsera med tillgång på fosfor.

Hållbara eller icke hållbara – det är frågan

Utöver topplistan på de mest använda naturtillgångarna, finns även en annan lista – den som berör hållbarhet. Vi pratar alltså om sådant som är bra för framtiden, inte bara här och nu. Om vi pratar energi, som är en stor del av naturresurserna används till, så borde den vara både förnybar och samtidigt hållbar. Förnybart timmer, till exempel, kan ju bli icke hållbart om vi använder slut på den snabbare än den växer ute i skogen.

För att komma till rätta med hållbarheten måste vi tänka på helheten. Om det till exempel går åt mer energi och innebär någon form av resursslöseri för att tillverka en miljövänlig slutprodukt – är den då hållbar? Experter jobbar kontinuerligt med detta. Tekniken förbättras hela tiden, och ambitionen finns där, men har vi alltid helheten i åtanke? Själva produktionen av solceller och vindkraft kanske inte alltid är hållbar i sig – en nöt som måste knäckas.

Svenska naturresurser

I Sverige har vi flera olika naturresurser. Skogen, järnmalmen och vattenkraften är några av de viktigaste exemplen. Energin vi använder i vårt land, alltså till el och värme, kommer främst från vattenkraft, kärnkraft och importerad olja. En liten del består av vindkraft och en ännu mindre del sol. Vatten är den kanske allra viktigaste resursen hos oss – utan den hade vi inte kunnat utveckla industrin. Samtidigt står just industrierna för den största delen av förbrukningen.

I Sverige är vi ganska duktiga på att hitta förnybara energikällor. I jämförelse med andra länder ligger vi helt klart i topp. År 2016 var andelen förnybar energi i Sverige hela 54 procent av all energianvändning. Energikällorna är främst biomassa och vatten. Inom EU har miljömålen för förnybar energi spikats – 20 % av EU:s totala energikonsumtion ska komma från förnybara energikällor senast år 2020, varav andelen biodrivmedel, till exempel biomassa, ska vara minst 10 %.

Solenergin – en guldgruva för världen

När det kommer till solenergin så skulle den kunna stå för den största delen av all energi som används för uppvärmning av till exempel bostäder. I länder med ett stort antal soltimmar har detta börjat utnyttjas mer och mer och det finns på vissa områden hela fält med solpaneler. Men det fungerar även för länder med färre soltimmar, något som faktiskt Sverige har börjat upptäcka, och även börjat rekommendera.

Sammanfattning

På vår jord finns det en mängd naturtillgångar som använts genom århundraden. Det som börjar förändras nu är vilka som används mest. Från att ha legat i topp så ersätts nu icke förnybara naturtillgångar, det vill säga fossila bränslen så som olja, naturgas och kol, med förnybara, mer naturvänliga tillgångar, som solenergi, vind och vatten. Men även energiskog har ökat i procent och används för produktion av till exempel biomassa.