Amazonas och vad regnskogen ger vår planet

I Sydamerika ligger Amazonas som är världens största tropiska och subtropiska regnskog. Regnskogen sträcker sig över en yta på 5,5 miljoner km², vilket motsvarar drygt 12 % av Sveriges yta medan Amazonområdet i stort sträcker sig över så mycket som 7 miljoner km². Amazonas står idag för över hälften av all resterande regnskog i världen. Skogen går genom de nio olika länderna: Franska Guyana, Surinam, Guyana, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Peru, Colombia och Brasilien.

Det sägs att Amazonas är jordklotets lungor eftersom den stora mängden träd både syresätter luften och agerar som luftrenare. Genom trädens och växternas fotosyntes renas även vattnet från föroreningar som grönskan har förmågan att ta upp. Idag är regnskogens fortlevnad allvarligt hotad och 17% av den ursprungliga skogen har förlorats på grund av mänsklig påverkan och avskogning. Detta är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem som måste lösas inom snar framtid.

Jordens lungor

Exakt vad som kommer hända i framtiden om klimatet fortsätter förändras vet man inte än, men regnskogar som Amazonas svårighet att anpassa sig efter nya förhållanden innebär med största sannolikhet att regnskogarna ligger illa ute. Regnskogar och klimatets påverkan på varandra går åt båda håll. Regnskogar påverkas negativt av klimatförändringar men motarbetar även klimatförändringar genom att ta hand om stora mängder av jordens koldioxidutsläpp. Kol binds i träden, i marken och i alla levande organismer.

När träden huggs ner frisläpps kol och koldioxid upp i atmosfären igen. Där bidrar gaserna återigen till klimatförändringar och uppvärmning av planeten. När man hugger ner träd försvinner den markytans förmåga att lagra kol som då istället blir löst i atmosfären. Enligt FN:s jordbruksorganisation beror mer än en fjärdedel av allt koldioxidutsläpp på avskogningen av tropiska och subtropiska regnskogar, vilket därmed är en stor bidragande faktor till dagens problem med klimatförändringar.

Amazonas djur- och växtliv

Regnskog täcker idag cirka 7 % av jordens yta, men är hem åt mer än 50 % av alla jordens arter. Detta gör regnskogarnas tillväxt till en enormt viktig del i att jordens mångfald av växter av djur ska överleva. Växter och djur i samma ekosystem lever i ett slags samspel där alla arter bidrar till att ekosystemet lever och frodas. Om den biologiska mångfalden rubbas i Amazonas får det förödande konsekvenser för hela jorden.

Majoriteten av Amazonas artliv består av insekter som vi människor i många fall ännu inte har namngett. För att förstå vilken enorm artrikedom som finns i Amazonas kan man exempelvis jämföra att på en yta av 100×100 meter i Ecuador har det hittats så mycket som 245 olika trädarter medan hela Sverige endast har runt 40 inhemska arter. Utan denna biologiska mångfald fungerar inte Amazonas ekosystem som det ska.

Regnskogen som apotek

Att en stor del av de mediciner som vi människor använder oss av kommer från växter är det nog inte så många som tänker på. Aktiva substanser från ämnen i växtriket är beståndsdelar i runt 40 % av alla mediciner på apotekshyllorna idag. Det upptäcks ständigt nya arter som har medicinska effekter och som skulle kunna användas i sjukvården. De flesta av dessa arter finns i tropiska miljöer som till exempel i Amazonas.

Forskning om läkekonst hos urbefolkningar har visat att många som lever i nära kontakt med regnskogen känner till över 1 000 olika arter av växter som kan användas inom medicin. Amazonas och dess artrikedom är därför livsviktig för människorna i närheten då de är beroende av växtriket för att kunna överleva. Många har inte råd att ta sig till sjukhus eller att köpa mediciner och då blir skogens rikedomar allt de har att använda sig av.

Livsmedel från Amazonas

Vi människor är beroende av Amazonas även när det kommer till mat. Kaffe, ananas, avokado, kakao och bananer är bara några exempel på livsmedel som ursprungligen kommer från regnskogen och som vi människor ofta har i våra skafferier. Det finns även en hel del andra växter som är ätbara i Amazonas, men som inte är lönsamma för storskalig produktion. För lokalbefolkningen i Amazonas är fisk från vattendragen i regnskogen en livsviktig källa till protein.

Amazonas framtid

Idag hotas Amazonas stora artrikedom av att vi människor skövlar skogen och exploaterar marken. När regnskogen huggs ned uppstår ofta oförutsägbara saker som jordflykt eller översvämningar som drabbar lokalbefolkningens samhällen. Nedhuggningen av regnskogen är ett globalt problem då träden i Amazonas spelar en nyckelroll i upptaget av växthusgaser som koldioxid. Problemet med nedhuggningen av Amazonas skog måste lösas snarast för att såväl vi människor som växterna och djuren ska kunna frodas på vår planet.